مدیر اجرائی زنان در سازمان ملل: وضع محدودیت علیه زنان، افغانستان را یک میلیارد دالر متضرر خواهد کرد

مدیر اجرائی زنان در سازمان ملل متحد، نسبت به عواقب منفی وضع قوانین سخت‌گیرانه بر زنان در افغانستان هشدار داده،