3 میزان 1401 - خبرگزاری پیک آفتاب

صداقت، دقت و شهروند محوری در خبررسانی

سخنگوی گوترش: اعضای سازمان درباره واگذاری نمایندگی افغانستان تصمیم می‌گیرند

در پی درخواست مجدد طالبان برای احراز کرسی افغانستان در سازمان ملل، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل به رسانه‌ها گفته است