مخالفت جامعه بین‌المللی از وضع محدودیت بر زنان و دختران در افغانستان

توماس وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان می‌گوید که مخالفت یک‌پارچه جامعه بین‌المللی در مورد وضع محدودیت‌‌های گسترده بر زنان