دیده‌بان حقوق بشر: تبعیض علیه پناهجویان افغانستانی در غرب، هراس از اسلام و تبعیض نژادی است

یک مقام سازمان دیده‌بان حقوق بشر، کشورهای غربی را به رفتار تبعیضی با پناهجویان افغانستانی متهم ساخته و گفته است