صداقت، دقت و شهروند محوری در خبررسانی

امتحانات باقی‌مانده و جلسات دفاع پایان‌نامه‌های دانشجویان دختر در دانشگاه‌های خصوصوی آنلاین برگزار می‌شود

وزارت تحصیلات عالی ا.ا.ا به دانشگاه‌های خصوصی اجازه داده است تا جلسات دفاع پایان‌نامه و امتحانات باقی‌مانده دانشجویان دختر را